Casglu arsylwadau a'u taith ddysgu

Casglu arsylwadau a'u taith ddysgu

Croeso i hafan ReallySchool

Mae ReallySchool eisoes yn arbed tua 2 awr bob dydd i athrawon drwy eu helpu i gofnodi, asesu a rhannu dysgu a datblygiad disgyblion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar ac ysgolion cynradd gyda dim ond ychydig o gliciau.

Mae'r ap sydd wedi ennill gwobrau a’r porth ar-lein yn rhad, yn hawdd eu defnyddio ac yn hynod ddiogel gydag adnoddau hyblyg i dracio cynnydd, nodi bylchau dysgu, cynyddu ymgysylltu â rhieni a chefnogi parhad dysgu yn y cartref – ynghyd â llawer mwy!

Mae ReallySchool eisoes yn arbed tua 2 awr i athrawon bob dydd trwy eu helpu i gofnodi, asesu a rhannu dysgu a datblygiad disgyblion cynradd ac EYFS mewn ychydig gliciau yn unig.

Mae'r ap a'r porth ar-lein arobryn yn gost isel, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hynod ddiogel gydag offer hyblyg yn olrhain cynnydd, gan nodi bylchau dysgu, hybu ymgysylltiad rhieni a chefnogi parhad dysgu gartref - a llawer mwy!

Manteision allweddol ReallySchool

Gallwch arbed amser gwerthfawr a lleihau llwyth gwaith - Yn union fel ap cyfryngau cymdeithasol, mae ReallySchool yn hawdd ei ddefnyddio ac nid oes angen unrhyw hyfforddiant. Gallwch greu arsylwadau, ychwanegu asesiadau a gweld adroddiadau, y cyfan mewn eiliadau – gan arbed hyd at 2 awr bob dydd i athrawon!

Dysgu yn y cartref - Cefnogi parhad dysgu yn y cartref drwy rannu gweithgareddau dysgu yn y cartref gyda rhieni. Yn eu tro, gall rhieni rannu lluniau, fideos, clipiau sain a nodiadau o gyflawniadau eu plentyn er mwyn i athrawon gael eu gweld a'u hasesu.

Gwneud arsylwadau ac asesu ar hyd y ffordd - Rhannu lluniau, fideos a chlipiau sain i ddarparu tystiolaeth o ddysgu allweddol fel y mae'n digwydd ac asesu yn erbyn amrywiaeth o wahanol fframweithiau, pynciau, meysydd dysgu a bandiau oedran mewn un arall.

Gwella ymgysylltu â rhieni - Gall athrawon rannu arsylwadau ar fyfyrwyr, dyddlyfrau dysgu a chyflawniadau â rhieni, gan eu cynnwys yn nysgu eu plentyn. Gall athrawon a rhieni hefyd ychwanegu sylwadau ac ymateb i adborth ei gilydd.

Nodi bylchau a symud dysgu yn ei flaen - Mae gan ReallySchool amrywiaeth gynhwysfawr o adroddiadau cynnydd a chyrhaeddiad i fonitro hyd a lled arsylwadau a chaffael sgiliau, gan helpu athrawon i nodi bylchau mewn dysgu a chynllunio'r camau nesaf.

Gwyliwch ein trosolwg o ReallySchool

“Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant.”

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Wedi'i ddylunio gyda symlrwydd ac ymarferoldeb mewn golwg, Ffordd eithriadol o adrodd yn gyflym ac yn effeithiol i rieni, rhyngwyneb wedi'i ddylunio'n dda ac arddangosfeydd greddfol sy'n gwneud yr ap yn hawdd ei ddefnyddio i bawb."

Dysgu Blynyddoedd Cynnar

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Newyddion diweddaraf

Dysgwch fwy...