Ein hanes ni

Cafodd ReallySchool ei greu gydag ysgolion, ar gyfer ysgolion. Drwy ein perthynas ag ysgol leol, daethom ni i wybod fod bylchau yn yr atebion yr oedd y staff yn eu defnyddio ar gyfer arsylwadau ac asesiadau – ac roeddem ni eisiau helpu! I ddechrau, buom ni’n gweithio'n agos gyda'r ysgol honno, gan gymryd yr amser i ddatblygu, profi a gwella ReallySchool ac, wrth i fwyfwy o ysgolion ymuno, mae eu profiadau hefyd wedi cyfrannu at ei dwf.

Mae ReallySchool yn rhan o NetSupport, cwmni meddalwedd arobryn â 31 mlynedd o arbenigedd ym maes datblygu. Yn bwysicach na hynny, mae NetSupport wedi'i wreiddio'n ddwfn yn y gymuned addysg. Rydym ni’n cefnogi ein hysgolion lleol drwy gynnig ReallySchool am ddim, ac mae gan lawer ohonom ni brofiad o weithio ym maes addysg fel athrawon, llywodraethwyr, ymddiriedolwyr a mwy.

Rydym ni’n gwerthfawrogi adborth gan addysgwyr yn fawr ac mae’n aml yn cyfrannu at ddatblygiad ReallySchool. Rydym ni bob amser yn croesawu cyfleoedd i weithio gydag ysgolion, felly cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn ni gydweithio.

Ein nodau

  • Rhoi mwy o amser i athrawon addysgu
  • Lleihau llwyth gwaith staff
  • Darparu cynnyrch o safon uchel am gost isel
  • Cynnwys ysgolion fel rhan werthfawr o'n datblygiad
  • Sicrhau bod ReallySchool yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn hawdd manteisio arno

HootieClipboard

Ein gwerthoedd

Rydym ni o’r farn y dylai pob plentyn gael y cyfle i fanteisio ar addysg o safon uchel ac, fel busnes sy'n gweithio ym maes addysg, ein cyfrifoldeb ni yw helpu staff i ddarparu hyn. Rydym ni’n gwerthfawrogi bod ein holl ysgolion a staff yn unigryw, felly rydym ni’n llunio ein cefnogaeth yn benodol yn unol â hynny!

I ni, nid yw llwyddiant yn seiliedig ar wobrau neu werthiannau, mae’n dod o wybod ein bod ni’n darparu cynnyrch i ysgolion sy'n cael effaith gadarnhaol yn eu hystafelloedd dosbarth. I ni, y rhan orau o'r hyn a wnawn ni yw gweld drosom ni ein hunain ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth i fywydau addysgwyr.

Rydym ni’n mwynhau bod yn rhan o'n cymuned addysg leol. Os ydych chi’n ysgol yn Peterborough neu’r cylch, cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn ni eich cefnogi chi gyda digwyddiadau fel TeachMeets.

HootieClipboard

Dysgwch fwy...