Gadewch i ni ddechrau ...

Cofrestru

Cofrestrwch eich ysgol gyda ReallySchool. mwy o wybodaeth

Creu dosbarthiadau a thai

Dewiswch creu dosbarth or neu creu tŷ o’r ddewislen ar yr ochr - neu defnyddiwch y + dosbarth neu or + ty sydd o dan y tabiau perthnasol. Yma, bydd gennych yr opsiwn i roi enw i’ch dosbarth, disgrifiad cryno a dewis y grŵp blwyddyn perthnasol.mwy o wybodaeth

Ychwanegu neu fewnforio staff/myfyrwyr

O dan y tabiau perthnasol, gallwch ddefnyddio + myfyriwr neu or + staff i ychwanegu staff a myfyrwyr newydd i’ch ysgol. Mae’r opsiynau hyn hefyd yn y ddewislen ar yr ochr o dan myfyriwr newydd neu or ychwanegu athro.

Fel arall, i’w sefydlu yn gyflym ac yn hawdd, gallwch fewnforio myfyrwyr a staff o system reoli gwybodaeth eich ysgol drwy ffeil CSV.mwy o wybodaeth

Integreiddio System Gwybodaeth Reoli

I arbed hyd yn oed mwy o amser wrth ychwanegu data at y system gallwch ddefnyddio rhaglen Integreiddio System Gwybodaeth Reoli. Dewiswch y rhaglen integreiddio yr hoffech ei defnyddio a llenwch y ffurflen gais syml. Ar ôl i chi gael caniatâd, bydd data eich system gwybodaeth reoli yn cael eu hallforio a’u mewnforio drosoch chi.

Sylwer bod ffi fach am y gwasanaeth hwn.

Dosbarthu staff arwain

Gallwch wahaniaethu rhwng aelodau staff arwain drwy ddosbarthu eu swyddi, e.e. Pennaeth, Dirprwy Bennaeth neu Bennaeth Blwyddyn.mwy o wybodaeth

Creu arsylwad ...

Gallwch greu arsylwadau o lechen iPad neu Android, neu gyda chyfrifiadur Windows/Mac.
Defnyddiwch yr eicon +' o dan y tab arsylwadau i greu arsylwad newydd – neu dewiswch arsylwad newydd o'r ddewislen ar yr ochr.

Mynediad at feini prawf asesu cyfredol

Mynediad at yr holl feini prawf asesu cyfredol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Defnyddio'r fframweithiau gosodedig hyn i asesu'r hyn a ddysgir wrth fynd. Gallwch edrych ar adroddiadau i weld cyrhaeddiad myfyrwyr a chynnydd yn erbyn y datganiadau cwricwlwm hyn.

Gweld rhestr lawn o'r fframweithiau yma.

* Mae cwricwla Cymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ychwanegu neu dynnu lluniau

Cefnogwch eich sylwadau drwy ychwanegu lluniau sydd eisoes gennych neu dynnu rhai newydd yn syth o'ch dyfais.mwy o wybodaeth

Ychwanegu nodiadau sain

Ychwanegu nodiadau llais at arsylwad i gofnodi dysgu wrth iddo ddigwydd. Gall y staff chwarae nodiadau yn ôl neu eu rhannu â'r rhieni i'w hannog i ymgysylltu, ac maent yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheini sydd â Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt.mwy o wybodaeth

Recordio ffeiliau fideo

Recordio ffeiliau fideo i'w hychwanegu at arsylwad i ddangos tystiolaeth glir o'ch barn. Gall staff chwarae ffeiliau fideo yn ôl a'u rhannu â'r rhieni. Mae'r cofnod gweledol hwn o ddisgyblion yn ffordd hawdd o ymgysylltu â rhieni yn nysgu eu plentyn.mwy o wybodaeth

Asesiadau hyblyg

Ychwanegu meini prawf asesu ychwanegol, cofnodi a gafodd ei gychwyn gan y plentyn a chynnwys myfyrwyr o ddosbarthiadau eraill ar gyfer gwaith grŵp – y cyfan yn ddiffwdan.mwy o wybodaeth

Adroddiadau dosbarth

Cael trosolwg clir o gynnydd disgyblion trwy grid Adroddiad y dosbarth Mae hwn yn dangos nifer yr arsylwadau a gasglwyd fesul pwynt asesu ar gyfer pob plentyn yn y dosbarth, felly gallwch weld lle mae angen mwy o sylw. Dewiswch y farn sydd ei hangen arnoch trwy hidlo yn ôl pwnc neu gategoreiddio yn ôl maes asesu – neu edrych ar y cwmpas asesu fel map gwres hawdd ei ddeall. Mae Adroddiadau Dosbarth ar gael yn y rhaglen, sy'n eich galluogi i fonitro cyrhaeddiad myfyrwyr a’r cwmpas arsylwi o unrhyw le.mwy o wybodaeth

Adroddiadau Cynnydd Dosbarth

Monitro cynnydd eich myfyrwyr yn hawdd drwy weld yn sydyn sut mae eu cyrhaeddiad wedi newid dros amser ym mhob un o'u meysydd dysgu, a bellach gall yr athro dosbarth ddiwygio'r asesiadau.

Adroddiadau Cynnydd Myfyrwyr

Asesu cynnydd myfyrwyr unigol yn gyflym gyda'r adroddiad newydd hwn. Gweld eu newid mewn cyrhaeddiad dros amser a gweld bylchau dysgu sydd angen sylw. Hefyd, gall yr athro dosbarth ddiwygio’r asesiadau.

Asesiadau ac Adroddiadau Gwaelodlin

Aseswch eich disgyblion blynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen drwy greu arsylwad newydd, dewis myfyrwyr a tharo'r botwm gwaelodlin. O'r fan hon gallwch osod bandiau oedran y myfyrwyr ar gyfer pob maes dysgu. Gallwch hefyd gael gafael ar adroddiadau gwaelodlin penodol ar gyfer eich dosbarth neu fyfyrwyr unigol.mwy o wybodaeth

Asesiad Diwedd CA1 a CA2

Nodi eich barn fel athro ar gyfer diwedd pob cyfnod allweddol yn gyflym ac yn hawdd gan ddefnyddio asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2. Gweld adroddiadau sy'n dangos pa ddisgyblion sydd ar lefel gweithio tuag at, disgwyliedig neu'n gweithio'n ddyfnach yn eu pynciau craidd.

Adroddiadau Cyrhaeddiad Ysgol Gyfan

Ar un olwg, gall uwch arweinwyr fonitro cyrhaeddiad yn hawdd ym mhob grŵp blwyddyn.

Adroddiadau SOAP

Gall arweinwyr weld cyrhaeddiad ysgol gyfan am flwyddyn academaidd o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer pob cyfnod allweddol. Gallant hefyd weld dadansoddiad fesul nodweddion o’i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer y grwpiau hynny.

Dangosfwrdd Adroddiadau

Nawr gallwch weld eich holl adroddiadau a dyddlyfrau mewn un lle gan ddefnyddio ein dangosfwrdd adroddiadau. Er hwylustod i chi, gallwch nawr gynhyrchu dyddlyfrau lluosog ar unwaith a gosod a chadw hidlwyr sy'n ddefnyddiol i chi.mwy o wybodaeth

Hidlwyr llinell amser

Gweld cynnydd y disgyblion wedi'i osod ar linell amser llawn gwybodaeth er mwyn i chi allu mesur eu cyflawniadau'n gyflym. Defnyddio hilwyr i archwilio’r wybodaeth y mae angen i chi ganolbwyntio arni.mwy o wybodaeth

Golwg manwl ar fyfyrwyr

Mae golwg manwl ar fyfyriwr ar gael yn rhwydd yn unrhyw le y mae myfyriwr yn bresennol. Mae'n arbennig o ddefnyddiol i Athrawon/Cynorthwywyr Addysgu pan fyddant yn cynllunio neu'n cofnodi'r arsylwad nesaf ar gyfer myfyriwr. Mae'r wedd myfyriwr manwl yn cynnig crynodeb ar gyfer y myfyriwr sy'n cynnwys yr arsylwadau a'r asesiadau a gofnodwyd ac a gymhwyswyd eisoes.mwy o wybodaeth

NEWYDD Cadwch gofnod o’r bylchau dysgu rhwng disgyblion a anwyd yn yr haf a’r hydref

Pan gaiff arsylwad ei greu, mae ReallySchool yn dangos oedran y disgybl yn yr arsylwad ar yr adeg y cafodd ei ychwanegu. Bydd hyn yn eich helpu i nodi unrhyw fylchau dysgu rhwng eich disgyblion a anwyd yn yr hydref a’r haf a monitro unrhyw effaith bosibl y gallai eu hoedran fod yn ei chael ar eu gallu i gaffael sgiliau.

Rhagolwg nodyn grŵp

Wrth olygu arsylwad drafft, gallwch ychwanegu nodiadau ychwanegol ar gyfer myfyrwyr unigol gan gweld nodiadau’r grŵp ar yr un pryd. Er mwyn bod yn gyflym ac effeithlon, gallwch gopïo a gludo yn syth o nodiadau’r grŵp yn uniongyrchol i nodiadau myfyriwr unigol – yn ogystal â dyblygu neu symud delweddau.mwy o wybodaeth

Creu dyddlyfrau ac adroddiadau i fyfyrwyr

Creu dyddlyfrau ac adroddiadau sy’n hawdd eu rhannu yn uniongyrchol o unrhyw arsylwad. Gallwch weld Dyddlyfrau Myfyrwyr ar yn llorweddol neu yn unionsyth – gan helpu i leihau'r defnydd o bapur yn yr ysgol wrth argraffu.mwy o wybodaeth

Ychwanegu bathodynnau myfyrwyr

Dathlu llwyddiant myfyrwyr drwy ychwanegu ein bathodynnau myfyrwyr newydd at arsylwadau. Mae cymaint i ddewis ohonynt, gan gynnwys bathodynnau penodol i bwnc, bathodynnau ar gyfer ymddygiad, cynnydd, ymdrech a llawer mwy. Mae'r rhain yn edrych yn drawiadol mewn dyddlyfrau ac mae rhieni'n gallu eu gweld, felly gellir dathlu llwyddiant disgyblion gartref hefyd.

Nodwedd Uwch

Mae bathodynnau myfyrwyr ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg erbyn hyn. I’ch helpu i gael hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddathlu llwyddiant disgyblion, rydym ni wedi ychwanegu casgliad newydd sbon o fathodynnau i’r llyfrgell hefyd.

Rhannu cyflawniadau a chynnydd

Rhannu cyflawniadau a chynnydd eitemau dethol â rhieni – y cyfan ag un clic. Hefyd, gall rhieni gadw golwg ar gynnydd eu plentyn drwy'r llinell amser arsylwi, ac mae dewisiadau hidlo'n yn eich galluogi i gael gafael ar yr wybodaeth sydd ei hangen yn gyflym. Gall rhieni hefyd argraffu dyddlyfr eu plentyn neu ei rannu â theulu a ffrindiau yn uniongyrchol o'r raglen.

Nodwedd Uwch

Dewiswch yr atodiadau grŵp yr hoffech eu rhannu â nifer o rieni. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi rannu fideos, lluniau, a recordiadau sain sy’n esbonio gweithgareddau dysgu gartref neu sy’n dathlu cyflawniadau grŵp yn y dosbarth. Gellir gweithredu’r opsiwn hwn neu ei ddiffodd ar unrhyw adeg ar gyfer pob atodiad grŵp.

Sylwadau ar arsylwadau

Gall rhieni ac athrawon wneud sylwadau ar arsylwadau. Mae hyn yn gwella ymgysylltiad rhieni ac yn caniatáu i athrawon a rhieni roi adborth i fyfyrwyr. Gall athrawon ymateb hefyd i sylwadau rhieni, gan greu deialog am ddysgu a chynnydd.mwy o wybodaeth

Cofrestru
I gofrestru, dewiswch 'Cofrestru' ar frig y dudalen. Gofynnir i chi nodi rhai manylion am eich ysgol yn ogystal â gwybodaeth gyswllt. Wrth gofrestru, byddwch hefyd yn dewis eich gweinyddwr, a fydd yn sefydlu ac yn rheoli eich ysgol. Pan fydd y cofrestriad wedi'i gwblhau, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau a bydd eich gweinyddwr yn derbyn gwahoddiad i ReallySchool. Ar ôl iddynt dderbyn hyn, gallant ddechrau sefydlu'ch ysgol ac ychwanegu edmygwyr ychwanegol i gefnogi hyn yn ôl yr angen. Mae cofrestru gyda ReallySchool yn rhoi hawl i chi gael treial un mis am ddim o'n cynnyrch. Os ydych chi'n ysgol yn Peterborough, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein cynnig ysgolion lleol arbennig.
Creu dosbarthiadau a thai
Os yw'ch system MIS yn cynnwys data dosbarth a thŷ, gallwch yn hytrach fewnforio'r wybodaeth hon i ReallySchool, gan arbed amser gwerthfawr i chi. Os yw disgybl newydd wedi ymuno â'r ysgol, gallwch ychwanegu myfyriwr newydd i'r system yn gyflym trwy wasgu '+' ar y tab myfyriwr. Os yw disgybl neu aelod o staff yn symud i ddosbarth gwahanol, gallwch ddefnyddio'r teclyn trosglwyddo i'w symud rhwng dosbarthiadau yn hawdd.
Ychwanegu neu fewnforio staff a myfyrwyr
Gallwch chi osod rolau staff penodol a phenodi staff i gynifer o wahanol ddosbarthiadau ag sydd eu hangen. Mae hyn yn ddefnyddiol i staff sy'n dysgu mewn sawl dosbarth, neu i aelodau o'ch uwch dîm arweinyddiaeth fonitro cynnydd ar draws sawl dosbarth. Pan ychwanegwch aelodau staff, anfonir gwahoddiad e-bost atynt i ymuno â ReallySchool. Gan ddefnyddio'r gwahoddiad hwnnw, gallant sefydlu eu cyfrif. Gellir mewnforio gwybodaeth allweddol i fyfyrwyr fel anghenion AAA, statws Premiwm Disgyblion ac ieithoedd cyntaf o'ch system MIS neu ei hychwanegu â llaw, fel y dymunir.
Dosbarthu staff arwain
Gallwch chi newid y dosbarthiadau hyn yn hawdd wrth i staff ymgymryd â rolau newydd yn yr ysgol. Mae hefyd yn ddefnyddiol gwybod y gallwch chi roi sawl rôl i staff, fel athro a llywodraethwr.
Mynediad at feini prawf asesu cyfredol
Wrth sefydlu'ch ysgol, gallwch ddewis pa fframweithiau cyn-boblog yr hoffech eu defnyddio ar gyfer pob grŵp blwyddyn yn eich ysgol. Wrth ychwanegu asesiadau at arsylwadau, gallwch ddewis unrhyw nifer o ddatganiadau, o unrhyw nifer o fframweithiau, bandiau oedran, grwpiau blwyddyn ac ati mewn un arsylwad, gan wneud y broses asesu mor hyblyg â phosibl.
Ychwanegu neu dynnu lluniau
Gellir rhannu lluniau sy'n cael eu hychwanegu at arsylwadau gyda rhieni trwy eu fersiwn nhw o'r ap. Gallwch ychwanegu capsiynau at luniau i roi cyd-destun iddynt. Mae lluniau hefyd wedi'u cynnwys mewn cyfnodolion dysgu myfyrwyr.
Ychwanegu nodiadau sain
Gall clipiau sain fod hyd at dri munud o hyd. Gallwch oedi wrth recordio canol er mwyn rhoi amser i ddisgyblion ymateb i gwestiwn a chwarae'r recordiad yn ôl ar unrhyw adeg.
Recordio ffeiliau fideo
Gall fideos hefyd fod hyd at dri munud o hyd. Gallwch naill ai uwchlwytho fideo cyn-recordio neu ddal fideo wrth fynd. Mae fideos yn ffordd hawdd o ddal dysgu myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth, gan arbed amser teipio gwerthfawr i chi.
Asesiadau hyblyg
Wrth ychwanegu asesiadau at arsylwadau, gallwch ddewis unrhyw nifer o ddatganiadau o unrhyw nifer o fframweithiau, bandiau oedran, grwpiau blwyddyn ac ati mewn un arsylwad - gan wneud y broses asesu mor hyblyg â phosibl. Gallwch hefyd ddiffinio dealltwriaeth disgyblion o'r datganiadau hyn a chadw golwg ar pryd mae myfyrwyr wedi cyflawni asesiadau o'r blaen, pryd y gwnaethon nhw eu cyflawni a sawl gwaith, a phwy a'u hasesodd - gan eich helpu i gadw ar ben cynnydd myfyrwyr.
Adroddiadau dosbarth
Gellir hidlo ein hadroddiadau cyrhaeddiad dosbarth i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r wybodaeth fwyaf defnyddiol. Gallwch weld pa ddatganiadau y mae myfyrwyr wedi'u cyflawni ac nad ydynt wedi'u cyflawni, sy'n eich galluogi i adnabod a mynd i'r afael â bylchau mewn dysgu yn hawdd. Mae ein map gwres a'n barn ganrannol yn eich helpu i fonitro eich sylw arsylwi ac asesu, ond mae ein barn cyrhaeddiad yn dangos i chi ble mae pob plentyn yn ei ddysgu.
Adroddiadau Cynnydd Dosbarth
Gallwch weld adroddiadau cynnydd dosbarth yn ôl termau neu am y flwyddyn gyfan. Gellir defnyddio adroddiadau cynnydd dosbarth ar gyfer un, lluosog neu bob pwnc. Maent yn dangos cyrhaeddiad pob plentyn yn eich dosbarth bob hanner tymor, fel y gallwch weld lle mae eu dysgu wedi symud ymlaen, aros yr un fath neu atchweliad. Os nad ydych wedi gwneud unrhyw asesiadau ar gyfer disgybl mewn maes dysgu penodol am hanner tymor neu fwy, dangosir lle gwag yn yr hanner tymor / au perthnasol. Mae hyn er mwyn eich helpu i weld lle y gallai fod gennych fylchau yn y dystiolaeth rydych wedi'i chasglu.
Adroddiadau Cynnydd Myfyrwyr
Gallwch weld adroddiadau cynnydd myfyrwyr yn ôl termau neu am y flwyddyn gyfan. Gellir defnyddio adroddiadau cynnydd myfyrwyr ar gyfer un, lluosog neu bob pwnc. Maen nhw'n dangos sut mae cyrhaeddiad myfyrwyr wedi newid bob hanner tymor, fel y gallwch chi weld lle mae angen i chi herio neu gefnogi'r myfyriwr a beth ddylai ei gamau nesaf fod. Fel o'r blaen, os nad ydych wedi gwneud unrhyw asesiadau mewn maes dysgu penodol am hanner tymor neu fwy, dangosir lle gwag yn yr hanner tymor / au perthnasol i'ch helpu i adnabod bylchau yn eich asesiad.
Asesiadau ac Adroddiadau Gwaelodlin
Os byddwch chi'n newid eich meddwl am eich asesiadau, yn agor eich arsylwad drafft, dewiswch y myfyriwr rydych chi am wneud newidiadau iddo a dewis yr asesiadau newydd ar gyfer y myfyriwr hwnnw. Yn ogystal ag adroddiadau sylfaenol, mae data sylfaenol ar gael yn adroddiadau cynnydd myfyrwyr a dosbarthiadau EYFS, felly gallwch weld sut mae disgyblion wedi symud ymlaen ers eu man cychwyn.
Dangosfwrdd Adroddiadau
Mae cael eich holl adroddiadau mewn un lle yn ei gwneud yn llawer cyflymach ichi gyrchu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Dewiswch y math o adroddiad rydych chi ei eisiau a'ch dosbarth. O'r fan hon, gallwch hidlo adroddiadau i roi'r wybodaeth benodol sydd ei hangen arnoch chi, ee yn ôl pynciau a thermau penodol.
Hidlwyr llinell amser
Mae hidlwyr llinell amser yn cynnwys statws arsylwi (drafft, cadw, postio), dosbarth / dosbarthiadau, myfyriwr / myfyrwyr, athro / athrawon, pwnc / pynciau, cyfnod amser. Mae defnyddio'r hidlwyr hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r arsylwadau penodol rydych chi'n chwilio amdanyn nhw'n gyflym.
Golwg manwl ar fyfyrwyr
I gael mynediad at grynodeb cynnydd myfyriwr, pwyswch a dal eicon myfyriwr. Yna gallwch ddewis gwahanol fframweithiau, pynciau a meysydd dysgu, bandiau oedran a grwpiau blwyddyn, i weld pa ddatganiadau y mae'r myfyriwr wedi'u cyflawni ac nad ydynt wedi'u cyflawni. Gall hyn eich helpu i gynllunio'ch arsylwad nesaf ar gyfer y myfyriwr hwnnw.
Rhagolwg nodyn grŵp
I gael rhagolwg o nodyn grŵp, pwyswch eicon y nodyn grŵp i weld hwn uwchben eich nodyn unigol. Gall hyn fod yn atgoffa rhywun o'r hyn yr oedd y grŵp cyfan yn ei wneud, wrth ichi ychwanegu nodiadau a thystiolaeth myfyrwyr unigol.
Creu dyddlyfrau ac adroddiadau i fyfyrwyr
Cyrchwch ddau fath gwahanol o gyfnodolyn: un yn benodol i athrawon ac un yn benodol i rieni. Mae cyfnodolion i athrawon yn cynnwys meysydd dysgu, nodiadau, asesiadau, ffotograffau a bathodynnau myfyrwyr. Nid yw cyfnodolion rhieni yn cynnwys asesiadau ond mae ganddynt ddelweddau a bathodynnau mwy. Dim ond staff sy'n gallu cyrraedd adroddiadau cyrhaeddiad myfyrwyr. Maent yn cynnwys faint o ddatganiadau y mae myfyriwr wedi'u cyflawni ym mhob maes dysgu, a'r nifer sydd ar ôl i'w cyflawni, ynghyd â rhestru pa ddatganiadau penodol y mae'r myfyriwr wedi'u cyflawni.
Ychwanegu bathodynnau myfyrwyr
Gall athrawon gadw golwg ar ba fathodynnau y mae myfyriwr wedi'u cyflawni ac nad ydynt wedi'u cyflawni trwy fynd ymlaen i broffil myfyriwr. Gall hyn fod yn ffordd wych o adnabod sgiliau y byddwch chi efallai am annog eich myfyrwyr i weithio arnyn nhw, ee bod yn garedig a chymwynasgar.
Rhannu cyflawniadau a chynnydd
Mae ychwanegu fideos, clipiau sain a ffotograffau at arsylwadau yn ffordd wych o rannu dysgu disgyblion gyda'r holl rieni a'u cadw i gymryd rhan yn nysgu eu plentyn. Mae fersiwn rhiant yr ap yn ei gwneud mor hawdd i rieni wirio dysgu eu plentyn ag ydyw i wirio eu negeseuon e-bost!
Sylwadau ar arsylwadau
Gall athrawon ddiffodd sylwadau rhieni ac ymlaen wrth greu arsylwad - a hyd yn oed ar ôl eu postio. Fel hyn, gallwch reoli faint o sylwadau rydych chi'n eu derbyn. Er enghraifft, efallai yr hoffech i sylwadau rhieni gael eu diffodd ar gyfer arsylwi dosbarth cyfan er mwyn osgoi cyfres hir o sylwadau. Pan fydd sylw rhiant yn cael ei bostio, mae athro / athrawes yn dewis a ddylid cymeradwyo'r sylw hwn. Mae hyn yn sicrhau bod holl sylwadau rhieni yn berthnasol i ddysgu disgyblion. Nid yw'r sylw yn weladwy i eraill nes iddo gael ei gymeradwyo.

Dysgwch fwy...