Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Dysgu Gartref

Beth Sy’n Newydd

Gall rhieni greu arsylwadau drwy eu fersiwn nhw o'r ap. Gallan nhw ychwanegu fideo, sain, delweddau a nodiadau testun am yr hyn y mae eu plentyn wedi’i ddysgu a’i gyflawniadau i'w rhannu gyda'u hathro dosbarth. Yn ogystal â hyn, os oes gan rieni fwy nag un plentyn ar ReallySchool gallan nhw greu un sylw ar gyfer bob un o’r plant i arbed amser, yna caiff y rhain eu rhannu'n arsylwadau ar wahân yn awtomatig fel y gellir eu hanfon at yr athrawon cywir. Bydd athrawon yn derbyn hysbysiad pan fydd rhiant yn rhannu arsylwad. Yna gallan nhw ddewis rhoi adborth, dathlu cyflawniadau, a defnyddio asesiadau i'w helpu i fonitro cynnydd dysgu y tu allan i'r ysgol.

Dysgu Gartref

Pennu amser a dyddiad yr arsylwadau a gweithgareddau dysgu gartref

Gall athrawon a chynorthwywyr addysgu bennu'r dyddiad a'r amser wrth greu a golygu arsylwadau. Mae'r offeryn hwn nid yn unig yn ddefnyddiol ar gyfer cofnodi gwybodaeth yn y gorffennol nad oedd yn bosibl eu cofnodi ar y pryd ond hefyd ar gyfer trefnu arsylwadau a gweithgareddau dysgu gartref ar gyfer y dyfodol. Os caiff arsylwad neu weithgaredd yn y dyfodol ei gyhoeddi, ni fydd rhieni'n ei weld nac yn derbyn hysbysiad tan y dyddiad a drefnwyd.

Dysgu Gartref
Dysgu Gartref
EYFS 2020

Gorchuddio wynebau disgyblion i gefnogi diogelu

I gefnogi diogelu mae’r offeryn newydd hwn yn galluogi staff yr ysgol i osod sticeri wynebau’n gwenu ar luniau i orchuddio wynebau disgyblion. Gellir addasu maint y sticeri hyn er mwyn eu gorchuddio’n briodol a gellir eu defnyddio ar luniau grŵp ac unigol.

EYFS 2020

Troi delweddau

Gall staff droi delweddau yn yr ap 90 gradd ar y tro. Mae hyn yn galluogi staff i sicrhau bod y lluniau yn gywir heb orfod gadael yr ap.

Hysbysiadau
Hysbysiadau