Beth yw buddion ReallySchool?

  • Cyflym a hawdd ei defnyddio
  • Offer hyblyg sy'n arbed amser i chi
  • Wedi ei ddatblygu gyda chymorth staff ysgol
  • Dim angen hyfforddi staff
  • Cost sy’n addas ar gyfer eich cyllideb
  • Tîm brwdfrydig ac ymroddgar
  • Crëwyd gan NetSupport, darparwr meddalwedd addysg dibynadwy sydd wedi bod mewn busnes ers 1989

Buddion i athrawon

Prif fudd ReallySchool i athrawon yw'r amser y mae'n ei arbed bob dydd drwy ganiatáu i chi gwblhau tasgau dyddiol yn gyflym, fel creu arsylwadau, cofnodi tystiolaeth, cysylltu dysgu ag asesu, monitro cynnydd, cyfathrebu â rhieni - a mwy. Gan fod ReallySchool yn amlswyddogaethol, gall arbed o leiaf dwy awr bob dydd i chi; mae hynny o leiaf 10 awr bob wythnos waith! Heb sôn am y ffaith y bydd cwblhau'r tasgau hyn bob yn dipyn yn eich helpu i gael eich nosweithiau a'ch penwythnosau yn ôl.

Gan ganiatáu i chi weld ar un olwg gyrhaeddiad a chynnydd eich dosbarth a'ch myfyrwyr, mae ReallySchool yn eich helpu i sylwi ar fylchau mewn dysgu yn gyflym a chynllunio'r camau nesaf i helpu eich disgyblion gyflawni. Gallwch weld pa feysydd dysgu all fod angen mwy o sylw a meysydd y bydd angen i chi o bosibl ddarparu cymorth ychwanegol i'ch myfyrwyr.

Gwyddom y gall fod yn anodd cyfathrebu â rhieni, yn enwedig y rhieni hynny sy'n anodd eu cyrraedd, a dyna pam mae’r gallu i rannu dysgu disgyblion ar unwaith â'u rhieni yn ffordd wych o chwalu'r rhwystrau hyn. Byddwch yn ymgysylltu â’r rhieni drwy gynnwys lluniau, fideos a chlipiau sain o'r hyn y mae'r plant yn ei ddysgu - a gallwch ddefnyddio ein system sylwadau i agor deialog rhwng yr athro a'r rhiant.

Buddion i ddisgyblion

Byddwch yn gallu defnyddio’r amser y byddwch yn ei arbed wrth ychwanegu asesiadau ac arsylwadau i ganolbwyntio ar addysgu a chynllunio, a fydd o fudd mawr i'ch dosbarth. Yn ogystal â hyn, mae ReallySchool yn eich helpu i nodi cyrhaeddiad a chynnydd unigolion ar un olwg – gan eich helpu i roi cymorth wedi'i deilwra, o ansawdd uchel i'ch disgyblion.

Gan fod modd rhannu yr hyn y mae myfyriwr wedi’i ddysgu â rhieni, mae hyn yn gymhelliad mawr iddyn nhw wneud eu gorau glas yn yr ysgol – a gall ysgolion eraill helpu rhieni i ddathlu'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni gyda nhw. Os yw disgybl wedi gwneud rhywbeth arbennig ychwanegol, gallwch eu gwobrwyo â bathodyn rhithwir y gall rhieni hefyd ei weld. Mae llawer o fathodynnau i ddewis o'u cyfer i ddathlu llwyddiant myfyrwyr!

Buddion i rieni

Mae rhieni yn gallu mynd at eu fersiwn eu hunain o'r rhaglen ReallySchool, sy'n hawdd iawn i'w ddefnyddio. Gallant edrych ar yr hyn y mae eu plentyn yn ei ddysgu mor hawdd ag edrych ar eu negeseuon e-bost! Mae'r rhaglen yn helpu'r rhai sy'n gweithio oriau hir i weld y diweddaraf am ddatblygiad eu plentyn yn yr ysgol. Os yw'r athro wedi gadael sylw, mae cyfle i rieni ymateb os ydynt yn dymuno, ar adeg sy'n gyfleus iddyn nhw.

Mae fideos, lluniau a chlipiau sain yn helpu’r rhieni i gyd – gan gynnwys y rheini nad ydynt efallai'n siarad Saesneg neu sy'n newydd i'r iaith – i ddeall beth mae eu plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol. Mae dyddlyfrau dysgu disgyblion yn helpu rhieni i weld eu plant yn dysgu dros amser ac maen nhw hefyd yn wych i'w rhannu â pherthnasau i ddathlu cyflawniadau'r plentyn.

Mae'r rhaglen yn ffordd wych i rieni ymwneud â’r hyn y mae eu plentyn yn ei ddysgu, heb y pwysau sy'n dod gyda gweithgareddau fel helpu gyda gwaith cartref.

"Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant."

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Dysgwch fwy...