Beth yw buddion ReallySchool?

Manteision allweddol

 • Cyflym a hawdd ei defnyddio
 • Offer hyblyg i arbed amser i chi
 • Wedi'i ddatblygu gydag athrawon, ar gyfer athrawon
 • Sythweledol i'w ddefnyddio - nid oes angen hyfforddiant!
 • Yn dangos i chi ble mae'r bylchau dysgu
 • Tîm ymroddedig, cymwynasgar a chyfeillgar
 • Wedi'i greu gan NetSupport, darparwr meddalwedd addysg dibynadwy am dros 30 mlynedd

Manteision allweddol

 • Cyflym a hawdd ei defnyddio
 • Offer hyblyg i arbed amser i chi
 • Wedi'i ddatblygu gydag athrawon, ar gyfer athrawon
 • Sythweledol i'w ddefnyddio - nid oes angen hyfforddiant!
 • Yn dangos i chi ble mae'r bylchau dysgu
 • Tîm ymroddedig, cymwynasgar a chyfeillgar
 • Wedi'i greu gan NetSupport, darparwr meddalwedd addysg dibynadwy am dros 30 mlynedd

"Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant."

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Buddion i athrawon

Arbed amser

Prif fudd ReallySchool i athrawon yw'r amser y mae'n ei arbed bob dydd trwy ganiatáu ichi gwblhau tasgau dyddiol wrth fynd yn gyflym, megis creu arsylwadau, casglu tystiolaeth, cysylltu dysgu ag asesu, monitro cynnydd, cyfathrebu â rhieni - a mwy.

Gan fod ReallySchool yn aml-swyddogaethol, gall arbed o leiaf dwy awr i chi bob dydd; dyna o leiaf 10 awr bob wythnos waith!

Nodi bylchau dysgu

Gan ganiatáu ichi weld cipolwg ar gyrhaeddiad a chynnydd eich dosbarth a'ch myfyrwyr, mae ReallySchool yn eich helpu i adnabod bylchau mewn dysgu yn gyflym a chynllunio'r camau nesaf i helpu'ch disgyblion i gyflawni.

Gallwch weld pa feysydd dysgu a allai fod angen mwy o sylw a lle efallai y bydd angen i chi ddarparu cefnogaeth ychwanegol i'ch myfyrwyr.

Ymgysylltu â rhieni

Rydym yn gwybod y gall cyfathrebu â rhieni fod yn anodd, yn enwedig y rhai sy'n anodd eu cyrraedd, a dyna pam mae gallu rhannu dysgu disgyblion ar unwaith gyda nhw yn ffordd wych o chwalu'r rhwystrau hyn.

Mae rhieni'n cael eu cynnwys gan luniau, fideos a chlipiau sain o'u dysgu plant - a gallwch ddefnyddio system sylwadau ReallySchool i agor deialog athro-rhiant.

Cefnogi dysgu o bell

Mae mor bwysig gallu hwyluso dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, am unrhyw nifer o resymau.

Gyda ReallySchool, gallwch rannu gweithgareddau dysgu gartref gyda rhieni gan ddefnyddio fideos, ffotograffau a chlipiau sain i roi arweiniad. Hefyd, gallwch barhau i fonitro dilyniant sgiliau a nodi bylchau dysgu trwy gymhwyso asesiadau i'r gweithgareddau hyn.

Buddion i ddisgyblion

Cefnogaeth wedi'i theilwra

Mae ReallySchool yn eich helpu i weld cipolwg ar gyrhaeddiad a chynnydd unigolion - gan eich helpu i roi cefnogaeth wedi'i theilwra o ansawdd uchel i'ch disgyblion.

Yn ogystal, gellir ailgyfeirio'r amser rydych chi'n ei arbed wrth ychwanegu asesiadau ac arsylwadau i ganolbwyntio ar addysgu a chynllunio.

Cymhelliant i ddysgu

Gan y gellir rhannu dysgu myfyriwr â rhieni, mae hyn yn ysgogiad gwych iddynt geisio eu gorau yn yr ysgol - a gall ReallySchool helpu rhieni i ddathlu eu cyflawniadau gyda nhw.

Mae athrawon wedi dweud wrthym faint mae disgyblion yn mwynhau edrych ar eu harsylwadau a gweld sut maen nhw wedi symud ymlaen yn eu dysgu.

Gwobrau am gyflawniad

Os yw disgybl wedi gwneud rhywbeth arbennig iawn, gallwch eu gwobrwyo â bathodyn rhithwir y mae rhieni hefyd yn gallu ei weld.

Gellir cymhwyso'r bathodynnau hyn i arsylwadau a chyfnodolion. Mae gan rieni hyd yn oed adran 'Gwobrau' arbennig yn eu app lle gallant ddangos i'w plant y gwobrau y maent wedi'u hennill dros amser!

Cyfleoedd i gael adborth yn y wers

Gallwch ddefnyddio fideos a chlipiau sain i roi adborth llafar i ddisgyblion a'u hatodi i arsylwad - i gyd yn ystod y wers.

Gallwch hefyd chwarae'r ffeiliau hyn yn ôl i fyfyrwyr i roi arweiniad iddynt ar yr hyn y maent wedi'i wneud yn dda a'r hyn y mae angen iddynt wella arno neu ei wneud nesaf.

Buddion i arweinwyr

Cyrchu adroddiadau allweddol

Mae ReallySchool yn defnyddio data arsylwi i greu amrywiaeth o adroddiadau, gan gynnwys adroddiadau arweinyddiaeth penodol.

Gall uwch arweinwyr gynhyrchu adroddiad cyrhaeddiad ysgol gyfan yn dangos faint o ddisgyblion sy'n gweithio ar, uwchlaw ac islaw'r lefel ddisgwyliedig ym mhob grŵp blwyddyn.

Yn ogystal, mae adroddiad SOAP ReallySchool (Ysgol ar dudalen) yn galluogi arweinwyr i gymharu canlyniadau diwedd cyfnod allweddol eu hysgol â'r cyfartaledd cenedlaethol.

Monitro addysgu a dysgu ysgol gyfan

Rydym yn gwerthfawrogi y gallai fod angen i arweinwyr gyrchu data ar gyfer sawl dosbarth a grŵp blwyddyn. Dyna pam y gellir neilltuo aelodau staff i unrhyw nifer o ddosbarthiadau.

Mae hyn yn golygu bod ganddynt fynediad at arsylwadau ac adroddiadau pob un o'r dosbarthiadau hynny.

Os rhoddir rôl arwain i aelod o staff, mae ganddo hefyd fynediad at adroddiadau arweinyddiaeth penodol.

Lleihau llwyth gwaith staff

Dywed athrawon wrthym eu bod yn arbed tua dwy awr bob dydd gan ddefnyddio ReallySchool. Gallant gwblhau gweithgareddau beunyddiol fel tystiolaethu dysgu ac asesiadau wrth fynd, yn hytrach na gorfod cwblhau'r tasgau hyn ar ôl ysgol.

Yn ogystal, gall athrawon leihau'r amser a dreulir yn marcio trwy ychwanegu clipiau sain neu fideos at arsylwadau yn ystod y wers, yn hytrach nag ysgrifennu sylwadau yn nes ymlaen.

Prosesau symleiddio

Mae gan ReallySchool offer syml ar gyfer ymgysylltu â rhieni, tystiolaethu dysgu a monitro sylw - i gyd mewn un system.

Gall athrawon ddefnyddio adroddiadau cynnydd ReallySchool ar gyfer eu data hanner tymor / tymor, yn hytrach na chofnodi eu barnau mewn system arall.

Hefyd, gallant hefyd greu asesiadau ac adroddiadau gyda'r asesiadau statudol Diwedd Cyfnod Allweddol 1 a 2.

Buddion i rieni

Diweddarwch ddysgu eich plentyn - unrhyw le, unrhyw bryd

Gall rhieni lawrlwytho eu fersiwn eu hunain o'r ReallySchool am ddim i'w dyfais symudol fel y gallant gael gafael ar wybodaeth am eu plentyn wrth fynd.

Yn ogystal, mae hysbysiadau mewn app yn rhoi gwybod i rieni pan fydd gweithgareddau dysgu cartref newydd wedi'u rhannu.

Rhannwch gyflawniadau cartref

Gall rhieni rannu lluniau, fideos, clipiau sain a nodiadau testun o gyflawniadau eu plentyn mewn ymateb i weithgareddau dysgu gartref.

Rhennir y rhain gydag athro dosbarth y plentyn ac maent yn cyfrannu at gyfnodolyn dysgu a llinell amser y plentyn.

Cyrchwch luniau, fideos a chlipiau sain o'ch plentyn yn dysgu

Mae fideos, ffotograffau a chlipiau sain yn helpu pob rhiant (gan gynnwys y rhai nad ydyn nhw o bosib yn siarad Saesneg neu sy'n newydd i'r iaith) i ddeall yr hyn mae eu plentyn yn dysgu amdano yn yr ysgol.

Gall rhieni hefyd rannu'r rhain gyda'u plant, sy'n rhoi cyfle da iddynt siarad â nhw am eu dysgu.

Dadlwythwch gyfnodolion dysgu

Mae cyfnodolion dysgu disgyblion nid yn unig yn helpu rhieni i weld dysgu eu plentyn dros amser, ond maen nhw'n wych eu rhannu gyda pherthnasau i ddathlu cyflawniadau'r plentyn ymhellach.

Lle mae arsylwadau'n cynnwys bathodynnau myfyrwyr gan yr athro, gall rhieni weld bod eu plentyn wedi gwneud rhywbeth arbennig iawn!

Dysgwch fwy...