Beth yw buddion ReallySchool?

Manteision allweddol

 • Cyflym a hawdd ei defnyddio
 • Adnoddau hyblyg i arbed amser i chi
 • Wedi’i ddatblygu gydag athrawon, ar gyfer athrawon
 • Yn hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio – nid oes angen hyfforddiant!
 • Mae’n dangos i chi ble mae'r bylchau dysgu
 • Tîm ymroddedig, cyfeillgar ac yn barod i helpu
 • Wedi’i greu gan NetSupport, darparwr meddalwedd addysgol dibynadwy am dros 30 mlynedd

Manteision allweddol

 • Cyflym a hawdd ei defnyddio
 • Adnoddau hyblyg i arbed amser i chi
 • Wedi’i ddatblygu gydag athrawon, ar gyfer athrawon
 • Yn hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio – nid oes angen hyfforddiant!
 • Mae’n dangos i chi ble mae'r bylchau dysgu
 • Tîm ymroddedig, cyfeillgar ac yn barod i helpu
 • Wedi’i greu gan NetSupport, darparwr meddalwedd addysgol dibynadwy am dros 30 mlynedd

"Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant."

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Manteision i athrawon

Arbed amser

Prif fantais ReallySchool i athrawon yw'r amser y mae'n ei arbed bob dydd drwy eich galluogi chi i gwblhau tasgau dyddiol yn gyflym wrth fynd, fel creu arsylwadau, nodi tystiolaeth, cysylltu dysgu ag asesu, monitro cynnydd, cyfathrebu â rhieni – a mwy.

Gan fod ReallySchool yn amlddefnydd, gall arbed o leiaf dwy awr i chi bob dydd; mae hynny’n o leiaf 10 awr bob wythnos o waith!

Nodi bylchau dysgu

Gan eich galluogi chi i weld cyrhaeddiad a chynnydd eich dosbarth a'ch myfyrwyr ar amrantiad, mae ReallySchool yn eich helpu chi i nodi bylchau dysgu yn gyflym ac i gynllunio'r camau nesaf i helpu’ch disgyblion i gyflawni.

 Gallwch weld pa feysydd dysgu y gallai fod angen mwy o sylw arnyn nhw a ble y gallai fod angen i chi ddarparu cymorth ychwanegol i'ch myfyrwyr.

Ymgysylltu â rhieni

Rydym ni’n ymwybodol y gall cyfathrebu â rhieni fod yn anodd, yn enwedig y rhai hynny sy'n anodd eu cyrraedd, a dyna pam mae gallu rhannu dysgu disgyblion â nhw ar unwaith yn ffordd wych o chwalu’r rhwystrau hyn.

Mae rhieni'n ymgysylltu wrth iddyn nhw weld lluniau, fideos a chlipiau sain o ddysgu eu plant – a gallwch chi ddefnyddio system sylwadau ReallySchool i gychwyn deialog rhwng athrawon a rhieni.

Cefnogi dysgu o bell

Mae hi mor bwysig i allu hwyluso dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, am unrhyw nifer o resymau.

Gyda ReallySchool, gallwch chi rannu gweithgareddau dysgu yn y cartref gyda rhieni gan ddefnyddio fideos, lluniau a chlipiau sain i roi arweiniad. Hefyd, gallwch chi barhau i fonitro cynnydd sgiliau a bylchau dysgu drwy gymhwyso asesiadau i'r gweithgareddau hyn.

Manteision i ddisgyblion

Cymorth wedi'i lunio’n bwrpasol

Mae ReallySchool yn eich helpu i weld cyrhaeddiad a chynnydd unigolion ar un olwg – gan eich helpu chi i gynnig cymorth o safon uchel wedi'i lunio’n bwrpasol ar gyfer eich disgyblion chi.

Yn ogystal, mae modd ailgyfeirio'r amser yr ydych chi’n ei arbed yn ychwanegu asesiadau ac arsylwadau at ganolbwyntio ar addysgu a chynllunio.

Cymhelliant i ddysgu

Gan fod modd rhannu dysgu myfyriwr gyda rhieni, mae hyn yn ysgogiad gwych iddyn nhw wneud eu gorau yn yr ysgol - a gall ReallySchool helpu rhieni i ddathlu eu cyflawniadau gyda nhw.

Mae athrawon wedi dweud wrthym ni gymaint mae disgyblion yn mwynhau edrych ar eu arsylwadau a gweld sut maen nhw wedi gwneud cynnydd yn eu dysgu.

Gwobrau am gyflawniad

Os yw disgybl wedi gwneud rhywbeth arbennig iawn, chiyn gallu creu swydd ddathlu i'w rhannu gyda rhieni gan gynnwys cyfryngau, nodiadau a bathodyn rhithwir yn arddangos yr hyn y mae'r disgybl wedi'i wneud.

Gall bathodynnau rhithwir hefyd yn berthnasol i arsylwadau a chyfnodolion. Mae gan rieni adran 'Gwobrau' arbennig yn eu app lle gallant ddangos i'w plant y gwobrau y maent wedi'u hennill amser!

Cyfleoedd ar gyfer adborth mewn gwersi

Gallwch chi ddefnyddio fideos a chlipiau sain i roi adborth llafar i ddisgyblion ac atodi'r rhain i arsylwad – y cyfan yn ystod y wers.

Gallwch chi hefyd chwarae'r ffeiliau hyn yn ôl i fyfyrwyr i roi canllawiau iddyn nhw ar yr hyn y maen nhw wedi'i wneud yn dda a'r hyn y mae angen iddyn nhw wella arno neu ei wneud nesaf.

Manteision i arweinwyr

Manteisio ar adroddiadau allweddol

Mae ReallySchool yn defnyddio data arsylwadau i greu amrywiaeth o adroddiadau, gan gynnwys adroddiadau arweinyddiaeth penodol.

Gall uwch arweinwyr gynhyrchu adroddiad cyrhaeddiad ysgol gyfan sy'n dangos faint o ddisgyblion sy'n gweithio ar y lefel ddisgwyliedig, a faint sy’n uwch neu’n is na hynny, ym mhob grŵp blwyddyn.

Yn ogystal, mae adroddiad SOAP (Ysgol ar dudalen) ReallySchool yn galluogi arweinwyr i gymharu canlyniadau diwedd cyfnod allweddol eu hysgol â'r cyfartaledd cenedlaethol.

Monitro addysgu a dysgu ysgol gyfan

Rydym ni’n gwerthfawrogi efallai y bydd angen i arweinwyr fanteisio ar ddata ar gyfer dosbarthiadau lluosog a grwpiau blwyddyn. Dyna pam y mae’n bosibl pennu aelodau o staff i unrhyw nifer o ddosbarthiadau.

Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw gyfle i fanteisio ar yr arsylwadau a'r adroddiadau ar gyfer pob un o'r dosbarthiadau hynny.

Os ydy aelod o staff yn cael ei benodi i swydd arweiniol, mae ganddo hefyd gyfle i fanteisio ar adroddiadau arweinyddiaeth penodol.

Lleihau llwyth gwaith staff

Mae athrawon yn dweud wrthym ni eu bod yn arbed tua dwy awr bob dydd gan ddefnyddio ReallySchool. Maen nhw’n gallu cwblhau gweithgareddau dyddiol fel dangos tystiolaeth ddysgu ac asesiadau wrth fynd, yn hytrach na gorfod gorffen y tasgau hyn ar ôl ysgol.

Yn ogystal â hyn, gall athrawon leihau'r amser y maen nhw yn ei dreulio yn marcio drwy ychwanegu clipiau sain neu fideos at arsylwadau yn ystod y wers, yn hytrach nag ysgrifennu sylwadau yn hwyrach.

Symleiddio prosesau

Mae gan ReallySchool adnoddau syml ar gyfer ymgysylltu â rhieni, dangos tystiolaeth o ddysgu a monitro cwmpas – i gyd mewn un system.

Gall athrawon ddefnyddio adroddiadau cynnydd ReallySchool ar gyfer eu data bob hanner tymor/ tymor, yn hytrach na nodi eu barn mewn system arall.

Hefyd, gallan nhw greu asesiadau ac adroddiadau gydag asesiadau statudol Diwedd Cyfnod Allweddol 1 a 2.

Manteision i rieni

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am ddysgu eich plentyn – unrhyw le, unrhyw bryd

Gall rhieni lawrlwytho eu fersiwn eu hunain o'r ReallySchool am ddim i'w dyfais symudol felly gallant gael gafael ar wybodaeth am eu plentyn ary mynd.

Yn ogystal, yn-hysbysiadau ap yn gadael i rieni gwybod pryd sydd gan weithgareddau dysgu cartref newydd, arsylwadau, dathliadau a sylwadau athrawon wedi ei rannu.

Rhannu cyflawniadau yn y cartref

 

Gall rhieni rannu lluniau, fideos, clipiau sain, dogfennau, dolenni a nodiadau testun o gyflawniadau eu plentyn mewn ymateb i weithgareddau dysgu gartref neu drwy greu eu harsylwadau eu hunain.

Mae'r rhain yn cael eu rhannu gydag athro dosbarth y plentyn ac yn cyfrannu at ddyddlyfr dysgu ac amserlen y plentyn.

Y cyfle i fanteisio ar luniau, fideos a chlipiau sain o'ch plentyn yn dysgu

Gall athrawon rannu arsylwadau gyda rhieni fel y gallant weld fideos a ffotograffau, darllen nodiadau testun a gwrando ar glipiau sain o ddysgu a chyflawniadau eu plentyn. Gall rhieni ychwanegu sylwadau (lle mae'r rhain wedi'u galluogi) i roi adborth i'w plentyn.

Mae'r defnydd o glipiau fideo a sain yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cyfathrebu â'r holl rieni gan gynnwys y rheini a all gael anhawster deall Saesneg/Cymraeg ysgrifenedig.

Lawrlwytho dyddlyfrau dysgu

Mae cyfnodolion dysgu disgyblion nid yn unig yn helpu rhieni i weld dysgu eu plentyn dros amser, ond maent hefyd yn cynnwys pyst dathlu arbennig a bathodynnau rhithwir y disgybl.
 
 Mae'r dogfennau hyn yn wych i'w rhannu gyda pherthnasau i ddathlu cyflawniadau'r plentyn ymhellach.
 
 

Dysgwch fwy...