Polisi Preifatrwydd ReallySchool

Diweddariad diwethaf: 22 Mehefin 2020

Adolygiad: 1

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio ein polisïau a’n gweithdrefnau o ran casglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth ac mae’n dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut y mae’r gyfraith yn eich diogelu chi.

Rydym yn defnyddio eich data personol i ddarparu a gwella’r gwasanaeth. Trwy ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, rydych yn cytuno i wybodaeth gael ei chasglu a’i defnyddio yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Diffiniadau

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn:

Chi yw’r unigolyn sy’n cael mynediad at y Gwasanaeth neu sy'n defnyddio’r Gwasanaeth, neu’r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae’r unigolyn yn cael mynediad at y Gwasanaeth neu sy’n defnyddio’r Gwasanaeth ar ei ran, fel y bo’n briodol.

O dan y GDPR (Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data), gellir cyfeirio atoch fel Testun y Data neu’r Defnyddiwr, gan mai chi yw’r unigolyn sy’n defnyddio’r Gwasanaeth.

Cwmni (cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “ni” neu “ein” yn y cytundeb hwn) yn cyfeirio at NetSupport Ltd, NetSupport House, Towngate East, Market Deeping, Swydd Gaergrawnt, PE6 8NE, Lloegr.

At ddibenion GDPR, y Cwmni yw’r Rheolydd Data.

Mae Cymhwyso yn golygu’r rhaglen feddalwedd a ddarperir gan y Cwmni (sef ReallySchool), a lawrlwythir gennych chi ar unrhyw ddyfais electronig.

Endid Cysylltiedig yn golygu endid sy’n rheoli, a reolir gan neu sydd dan reolaeth gyffredin gyda pharti, pan fo “rheolaeth” yn golygu perchenogaeth o 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau, llog ecwiti neu sicrwydd arall, sydd â hawl i bleidleisio er mwyn ethol cyfarwyddwyr neu awdurdod rheoli arall.

Mae Cyfrif yn golygu cyfrif unigryw a grëir er mwyn rhoi mynediad i chi at ein Gwasanaeth neu rannau o’n Gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth yn cyfeirio at y Cais.

Mae Gwlad yn cyfeirio at: Y Deyrnas Unedig.

Mae Darparydd Gwasanaeth yn golygu unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy’n prosesu’r data ar ran y Cwmni. Mae’n cyfeirio at gwmnïau trydydd parti neu unigolion a gyflogir gan y Cwmni er mwyn hwyluso’r Gwasanaeth, darparu’r Gwasanaeth ar ran y Cwmni, cyflawni gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth neu gynorthwyo’r Cwmni i ddadansoddi sut y defnyddir y Gwasanaeth. At ddibenion GDPR, ystyrir Darparwyr Gwasanaeth yn Broseswyr Data.

Mae Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn cyfeirio at unrhyw wefan neu unrhyw wefan rhwydwaith cymdeithasol lle gall defnyddiwr fewngofnodi neu greu cyfrif i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Data Personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn a adwaenir neu y gellir ei adnabod.

At ddibenion GDPR, mae Data Personol yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â chi, megis enw, rhif adnabod, data ynghylch lleoliad, dynodwr ar-lein – neu un neu fwy o ffactorau sy’n benodol i’r hunaniaeth gorfforol, ffisiolegol, genetig, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol.

Mae Dyfais yn golygu yw unrhyw ddyfais y gellir ei defnyddio i gael mynediad at y Gwasanaeth megis cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.

Mae Data ynghylch Defnydd yn cyfeirio at ddata a gesglir yn awtomatig, naill ai drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, faint o amser a dreuliwyd ar dudalen).

Rheolydd Data: at ddibenion GDPR (Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data), mae Rheolydd Data’n cyfeirio at y Cwmni fel y person cyfreithiol sydd, yn unigol neu ar y cyd ag eraill, yn pennu dibenion a dulliau prosesu y Data Personol.

Casglu a defnyddio eich Data Personol

Y mathau o ddata a gesglir

Personol Data

Pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi roi rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy i ni y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu i’ch adnabod chi. Gallai gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

 • Gyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Rhifau ffôn
 • Llun
 • Cod post
 • Dyddiad geni
 • Data ynghylch defnydd
 • Rhywedd y myfyriwr
 • Ethnigrwydd y myfyriwr
 • Iaith y myfyriwr
 • Data arsylwi’r myfyriwr (gallai gynnwys lluniau, sain, fideo neu destun).

Data ynghylch Defnydd

Cesglir Data ynghylch Defnydd yn awtomatig wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth.

Gallai Data ynghylch Defnydd gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich Dyfais (cyfeiriad IP), y math o borwr, fersiwn eich porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dynodwyr dyfais unigryw a data diagnosteg eraill.

Pan fyddwch yn cael mynediad at y Gwasanaeth gyda neu drwy ddyfais symudol, mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i fath y ddyfais symudol yr ydych yn ei defnyddio, rhif adnabod unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP eich dyfais symudol, eich system weithredu symudol, y math o borwr Rhyngrwyd symudol yr ydych yn ei ddefnyddio, dynodwyr dyfais unigryw a data diagnosteg eraill.

Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn casglu gwybodaeth y bydd eich porwr yn ei hanfon pryd bynnag y byddwch yn ymweld â’n Gwasanaeth neu pan fyddwch yn cael mynediad at y Gwasanaeth gyda neu drwy ddyfais symudol.

Caniatâd ar gyfer Cymwysiadau Symudol

Wrth ddefnyddio ein Cymhwysiad, er mwyn darparu nodweddion ein Cymhwysiad, mae’n bosibl, gyda’ch caniatâd ymlaen llaw, y byddwn yn casglu:

 • Lluniau a gwybodaeth arall o gamera a llyfrgell luniau eich Dyfais.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu nodweddion ein Gwasanaeth, i wella ac addasu ein Gwasanaeth. Mae’n bosibl y caiff yr wybodaeth ei lanlwytho i weinyddion y Cwmni a/neu weinydd Darparwr Gwasanaeth neu y caiff ei storio ar eich dyfais.

Gallwch alluogi neu analluogi mynediad at yr wybodaeth hon ar unrhyw adeg, trwy osodiadau eich Dyfais.

Data Dyfais

Wrth ddefnyddio ReallySchool i ddarparu cefnogaeth pan fyddwch chi'n cael problemau, rydyn ni'n dal data dyfeisiau yn awtomatig:

 • Gwneuthurwr dyfeisiau
 • Model Dyfais
 • Fersiwn system weithredu dyfeisiau

Gallwch weld y wybodaeth hon os byddwch chi'n agor yr app ReallySchool ac yn pwyso ar rif fersiwn ReallySchool.

Defnydd o’ch Data Personol

Caiff y Cwmni ddefnyddio Data Personol at y dibenion canlynol:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth, gan gynnwys monitro’r defnydd a wneir o’n Gwasanaeth.
 • Rheoli eich Cyfrif: rheoli eich cofrestriad yn ddefnyddiwr o’r Gwasanaeth. Gall y Data Personol a ddarperir gennych roi mynediad i chi at wahanol swyddogaethau’r Gwasanaeth sydd ar gael i chi pan fyddwch yn ddefnyddiwr cofrestredig.
 • Cyflawni contract: I ddatblygu, cydymffurfio a chynnal y contract prynu ar gyfer y cynhyrchion, yr eitemau neu’r gwasanaethau yr ydych wedi eu prynu neu unrhyw gontract arall gyda ni drwy’r Gwasanaeth.
 • Cysylltu â chi: I gysylltu â chi drwy e-bost, galwadau ffôn, negeseuon testun, neu ffurfiau cyfatebol eraill o gyfathrebu electronig, megis hysbysiadau gwthio ar gymhwysiad symudol er mwyn cael diweddariadau neu wybodaeth sy’n ymwneud â’r swyddogaethau, y cynhyrchion neu’r gwasanaethau sydd dan gontract, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch, pan fo angen neu pan fo’n rhesymol ei rhoi.
 • Darparu newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill a gynigir gennym sy’n debyg i’r rhai yr ydych eisoes wedi eu prynu neu wedi holi amdanynt, os byddwch yn optio i mewn ac yn rhoi caniatâd i ni anfon gwybodaeth o’r fath atoch.
 • Rheoli eich ceisiadau I ymdrin â’ch ceisiadau a anfonwyd atom ni, gan eu rheoli nhw.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Â Darparwyr Gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â Darparwyr Gwasanaeth er mwyn monitro a dadansoddi'r defnydd o’n Gwasanaeth, i gysylltu â chi.
 • Ar gyfer trosglwyddo busnes: Efallai y byddwn yn rhannu neu’n trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad ag uno, gwerthu asedau’r Cwmni, cyllido, neu gaffael cyfran o’n busnes neu’r busnes cyfan gan gwmni arall gaffael y cyfan neu gyfran o’n busnes, neu wrth drafod y broses o wneud hynny.
 • Ag Endidau Cysylltiedig Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â’n hendidau cysylltiedig, ac os felly, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r endidau cysylltiedig hynny anrhydeddu’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae endidau cysylltiedig yn cynnwys unrhyw is-gwmnïau eraill, cyd-bartneriaid menter neu gwmnïau eraill a reolir gennym neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda ni.
 • Â Phartneriaid Busnes Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â’n partneriaid busnes er mwyn cynnig cynhyrchion, gwasanaethau neu hyrwyddiadau penodol i chi.
 • Â defnyddwyr eraill: pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu’n rhyngweithio fel arall â defnyddwyr eraill, mae’n bosibl y gwelir gwybodaeth o’r fath gan y defnyddwyr hynny yr ydych wedi rhannu gwybodaeth â nhw.

Cadw eich Data Personol

Bydd y Cwmni yn cadw eich Data Personol am gyhyd ag y bo angen at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn unig. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich Data Personol i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os bydd gofyn i ni gadw eich data er mwyn cydymffurfio â chyfreithiau perthnasol), datrys anghydfodau, a gorfodi ein polisïau a’n cytundebau cyfreithiol.

Bydd y Cwmni yn cadw Data ynghylch Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol hefyd. Yn gyffredinol, cedwir Data ynghylch Defnydd am gyfnod byrrach, ac eithrio pan ddefnyddir y data hyn i gryfhau diogelwch neu wella ymarferoldeb ein Gwasanaeth, neu pan fo rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i gadw’r data hyn am gyfnodau hwy.

Trosglwyddo eich Data Personol

Caiff eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu y Cwmni ac yn lleoliadau cwmwl diogel y Cwmni.

Lletyir cwmwl y Cwmni ar Microsoft Azure yn rhanbarth deheuol y DU. I gael gwybodaeth am ddiogelwch ffisegol Canolfannau Data Microsoft Azure, gweler:
https://docs.microsoft.com/en-GB/azure/security/azure-physical-security

Bydd y Cwmni yn cymryd pob cam rhesymol sy’n angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael eu trin yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd eich Data Personol yn cael ei drosglwyddo i sefydliad na wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith, gan gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu eich Data Personol

Trafodiadau busnes

Os bydd y Cwmni yn rhan o broses uno, gaffael neu pan fo asedau yn cael eu gwerthu, mae’n bosibl y bydd eich Data Personol yn cael eu trosglwyddo. Byddwn yn eich rhybuddio cyn i’ch Data Personol gael eu trosglwyddo a chyn iddynt fod yn ddarostyngedig i Bolisi Preifatrwydd gwahanol.

Gorfodi’r gyfraith

O dan amgylchiadau penodol, efallai y bydd yn ofynnol i’r Cwmni ddatgelu eich Data Personol os yw hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (e.e. llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion cyfreithiol eraill

Caiff y Cwmni ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen cymryd camau o’r fath er mwyn:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Diogelu ac amddiffyn hawliau neu eiddo y Cwmni
 • Atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth
 • Diogelu diogelwch personol Defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • Amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch eich Data Personol

Mae diogelwch eich Data Personol yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y rhyngrwyd na dull electronig o storio sy’n gwbl ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau o ddiogelu eich Data Personol sy’n dderbyniol yn fasnachol, ni allwn warantu eu diogelwch llwyr.

Gwybodaeth fanwl am brosesu eich Data Personol

Dim ond i gyflawni eu tasgau ar ein rhan ni y caiff Darparwyr Gwasanaeth fynediad at eich Data Personol ac mae rhwymedigaeth arnynt i beidio â’u datgelu na’u defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dadansoddeg

Efallai y byddwn yn defnyddio darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi’r defnydd o’n Gwasanaeth.

Google Analytics

Gwasanaeth dadansoddeg ar y we yw Google Analytics a gynigir gan Google sy’n olrhain traffig ar wefan ac yn adrodd arno. Mae Google yn defnyddio’r data a gesglir i olrhain a monitro’r defnydd o’n Gwasanaeth. Rhennir y data hyn â gwasanaethau eraill Google. Caiff Google ddefnyddio’r data a gesglir i roi cyd-destun ac elfen bersonol i hysbysebion eu rhwydwaith hysbysebu eu hunain.

Cewch optio allan o rai nodweddion Google Analytics drwy’r gosodiadau ar eich dyfais symudol, megis y gosodiadau hysbysebu ar eich dyfais, neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir gan Google yn eu Polisi Preifatrwydd: https://policies.google.com/privacy

I gael rhagor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen we Preifatrwydd a Thermau Google: https://policies.google.com/privacy

Marchnata drwy e-bost

Os byddwch yn optio i mewn ac yn rhoi caniatâd i ni anfon gwybodaeth marchnata a chynigion arbennig atoch, efallai y byddwn yn defnyddio eich Data Personol i gysylltu â chi gyda chylchlythyrau, deunyddiau marchnata neu hyrwyddo a gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan i beidio â derbyn rhai, neu’r cyfan, o’r cyfathrebiadau hyn oddi wrthym trwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu’r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost a anfonir gennym neu drwy gysylltu â ni.

Efallai y byddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth marchnata drwy e-bost i reoli ac anfon negeseuon e-bost atoch:

Mailchimp

Gwasanaeth anfon negeseuon e-bost marchnata a ddarperir gan The Rocket Science Group LLC yw Mailchimp.

I gael rhagor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp, ewch i’w polisi Preifatrwydd: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Preifatrwydd GDPR

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu Data Personol o dan y GDPR

Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu Data Personol o dan yr amodau canlynol:

 • Caniatâd Rydych wedi rhoi eich caniatâd i Ddata Personol gael eu prosesu at un neu fwy o ddibenion penodol.
 • Cyflawni contract: Mae darparu Data Personol yn angenrheidiol er mwyn cyflawni cytundeb gyda chi a/neu ar gyfer unrhyw rwymedigaethau cyn y contract hwnnw.
 • Rhwymedigaethau cyfreithiol Mae prosesu Data Personol yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r Cwmni’n ddarostyngedig iddi.
 • Buddiannau hanfodol: Mae prosesu Data Personol yn angenrheidiol er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol person naturiol arall.
 • Buddiannau cyhoeddus: Mae prosesu Data Personol yn gysylltiedig â thasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd yn y Cwmni.
 • Buddiannau cyfreithlon: Mae’n angenrheidiol prosesu Data Personol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y Cwmni.

Beth bynnag, bydd y Cwmni yn falch o helpu i egluro’r sail gyfreithiol benodol sy’n berthnasol i’r hyn a brosesir, ac yn enwedig pa un a yw’r Data Personol a ddarperir yn ofyniad statudol neu gytundebol, neu a yw’n ofyniad sy’n angenrheidiol er mwyn ymrwymo i gontract.

Eich hawliau o dan y GDPR

Mae’r Cwmni’n ymrwymo i barchu cyfrinachedd eich Data Personol ac i warantu y gallwch arfer eich hawliau.

Mae gennych hawl o dan y Polisi Preifatrwydd hwn, ac yn ôl y gyfraith os ydych chi o fewn yr UE, i:

 • Gofyn am gael mynediad at eich Data Personol. Yr hawl i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch, i’w diweddaru neu i’w dileu. Pryd bynnag y bo’n bosibl, gallwch gael mynediad at eich Data Personol, eu diweddaru neu ofyn am iddynt gael eu dileu yn uniongyrchol yn eich adran gosodiadau cyfrif. Os nad ydych yn gallu cyflawni’r camau hyn ar eich pen eich hun, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni eich cynorthwyo. Mae hyn yn eich galluogi chi hefyd i dderbyn copi o’r Data Personol sydd gennym amdanoch.
 • Gofyn am gywiro’r Data Personol sydd gennym amdanoch. Mae gennych hawl i gael unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir a gedwir gennym amdanoch ei chywiro.
 • Gwrthwynebu i brosesu eich Data Personol. Mae’r hawl hon yn bodoli pan fyddwn yn dibynnu ar fuddiant cyfreithlon yn sail gyfreithiol ar gyfer yr hyn yr ydym yn ei brosesu a bod rhywbeth ynghylch eich sefyllfa benodol sy’n arwain at eich dymuniad i wrthwynebu ein camau i brosesu eich Data Personol ar y sail hon. Hefyd, mae gennych hawl i wrthwynebu pan fyddwn yn prosesu eich Data Personol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Gofyn am ddileu eich Data Personol. Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu neu symud Data Personol pan nad oes rheswm da i ni barhau i’w prosesu.
 • Gofyn am drosglwyddo eich Data Personol. Byddwn yn darparu eich Data Personol i chi, neu drydydd parti a ddewiswyd gennych, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, y gall peiriant ei ddarllen. Sylwer bod yr hawl hon dim ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y rhoesoch chi ganiatâd i ni ei defnyddio yn wreiddiol neu pan ddefnyddiwyd yr wybodaeth gennym i gyflawni contract gyda chi.
 • Tynnu eich caniatâd yn ei ôl. Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd mewn cysylltiad â defnyddio eich Data Personol yn ei ôl. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ei ôl, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu rhoi mynediad i chi at rai swyddogaethau penodol o’r Gwasanaeth.

Arfer eich hawliau Diogelu Data GDPR

Cewch arfer eich hawliau i gael mynediad at eich data, eu cywiro, eu dileu a’u gwrthwynebu trwy gysylltu â ni. Sylwer, efallai y byddwn yn gofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi cyn ymateb i geisiadau o’r fath. Os byddwch yn gwneud cais, byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi cyn gynted â phosibl.

Mae gennych yr hawl i gwyno wrth Awdurdod Diogelu Data ynghylch ein casgliad a'n defnydd o’ch Data Personol. I gael rhagor o wybodaeth, os ydych yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), cysylltwch â’ch awdurdod diogelu data lleol yn yr AEE.

Dolenni at wefannau eraill

Mae’n bosibl y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os byddwch yn clicio ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio i wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori’n gryf i edrych ar Bolisi Preifatrwydd pob gwefan yr ydych yn ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti, ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb drostynt.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a/neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i’r newid ddod i rym a byddwn yn diweddaru’r dyddiad “Diweddariad diwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â ni:

Drwy e-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Drwy ymweld â’r dudalen hon ar ein gwefan: https://www.reallyschool.com/contact/

Dysgwch fwy...